Замовити дзвінок
Дякую за звернення
Очікуйте дзвінка

Передзвонимо якомога швидше та обговоримо деталі

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО”

Україна, місто Київ, 4 липня 2019 рік

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (код ЄДРПОУ: 43015429, адреса: 01014, Україна, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15), надалі у тексті «Виконавець» в особі Директора Семенова Владислава Михайловича, який діє на підставі Статуту, відповідно статті 633 Цивільного кодексу України пропонує будь-якому суб’єкту господарювання, зареєстрованому в Україні, приєднатися до даних Правил надання послуг з бухгалтерського обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” (надалі у тексті «Правила»), текст якого постійно розміщується в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://zrobleno.com/pravyla-nadannya-posluh/ (далі по тексту – «Сайт»), на викладених в тексті цих Правил.

1.2 Дані Правила є публічною відкличною офертою на стандартних умовах. Тобто, нікому з осіб, які відгукнулися на оферту, не будуть надаватися переваги, також як і інші особи не будуть мати перевагу перед особою, яка відгукнулася на оферту, якщо інше письмово не узгоджено відповідною додатковою угодою чи специфікацією.

1.3 Ці Правила, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу необмеженого кола господарюючих суб’єктів, резидентів України (п.1.7. Правил ), що містять істотні умови у надання і використання послуг з бухгалтерського та кадрового супроводу господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Виконавець має право відкликати дану оферту, у передбачених Правилами випадках.
1.4 Дані Правила (оферта) можуть бути відкликані Виконавцем у разі обмеження організаційно-технічною можливістю Виконавця або у разі не виконання Замовником своїх обов’язків згідно Правил (термін “Замовник” вживається в значенні, визначеному п. 2.2. Правил).

1.5 Правом, що регулює умови даних Правил є матеріальне право України.

1.6. Територія дії даних Правил: Україна (крім окупованих територій).

1.7. Застереження про неконкуренцію: істотною умовою Правил є дотримання неконкуренції Замовника із Виконавцем, далі разом – “Сторони”, а кожен по окремості – “Сторона”, стосовно його працівників та підрядників. Замовник зобов’язується не допускати з вказаними особами неформальне спілкування, пропонування безпосереднього працевлаштування чи найму за угодою у Замовника чи підконтрольних йому суб’єктів господарювання протягом всього терміну дії даних Правил для Сторін а також протягом 1 року з моменту його припинення.

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ

2.1 Текст Правил постійно розміщується в мережі Інтернет за адресою https://zrobleno.com/pravyla-nadannya-posluh/ Виконавець на власний розсуд має право змінювати текст Правила, шляхом публікації нової редакції Правил. Про нову редакцію Правил Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника шляхом надсилання відповідного повідомлення на контактний e-mail Замовника, вказаний ним в Угоді про приєднання, або через канал viber/telegram.

2.2 Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, приєднання до Правил відбувається шляхом підписання акцептантом «Угоди про приєднання до Правил» згідно затвердженої Виконавцем форми акцепту (далі – Угода про приєднання), що розміщується за посиланням в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://zrobleno.com/uhoda-pro-pryiednannia-do-pravyl/ В разі наявності у Виконавця організаційно-технічної можливості надавати акцептанту Послуги та підписання Виконавцем зі свого боку Угоди про приєднання, акцептант набуває статусу Замовника Послуг Виконавця.

2.3 З моменту підписання Угоди про приєднання Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з умовами Правил та, відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з Виконавцем в договірні відносини згідно Правил;

2.4 З моменту акцепту Правил, їх положення є обов’язковими для акцептанта; особа, що приймає оферту (акцептант) не має права вимагати вносити зміни в текст Правил, вимагати будь-яких винятків чи персональних привілейованих умов.

2.5 Приймаючи ці Правила, акцептант гарантує, що:

підписант Угоди про приєднання має належні повноваження на приєднання до цих Правил;
не обмежений в праві замовляти та оплачувати Послуги Виконавця;
його волевиявлення на прийняття Правил є вільним, а розуміння умов Правил, його термінології – повним;
персональні дані, контактна інформація, суттєва інформація про обсяг Послуг, вказані в Угоді про приєднання є достовірними, повними, актуальними;
він погоджується на використання Виконавцем персональних даних Замовника (його підписанта), вказаних ним в Угоді про приєднання;
завдання на надання Послуг не суперечитимуть Правилам та чинному законодавству України, діючим міжнародним угодам.
2.6 Виконавець має право делегувати свої повноваження за даною Угодою, самостійно призначати безпосереднього виконавця послуг, залучати третіх осіб на умовах субпідряду, доручати іншим особам отримувати плату за послуги згідно Правил. У такому випадку Виконавець несе персональну відповідальність перед Замовником за дії вказаних осіб як за свої власні щодо якості наданих послуг.

2.7 Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цих Правил.

2.8 Відповідно до ст. 647 Цивільного кодексу України місце здійснення Виконавцем господарської діяльності, вказане в преамбулі Правил, є місцем акцепту Правил.

3. ПРЕДМЕТ ВРЕГУЛЮВАННЯ

3.1 В порядку та на умовах, визначених Правилами, Виконавець, за замовленням Замовника, надає послуги з бухгалтерського та кадрового супроводу господарської діяльності Замовника згідно тарифів Виконавця, розміщених Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/poslugi/ (надалі у тексті – «Послуги»), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати надані Виконавцем Послуги згідно Правил.

3.2 В Угоді про приєднання Замовник зазначає обраний пакет Послуг згідно тарифів, вказаних на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/poslugi/ , інформація про Замовника Послуг (в разі наявності), початок періоду надання Послуг, стан попередньої звітності, місце та Сторона, відповідальна за архівування оригіналів первинної бухгалтерської документації, порядок надання документації/їх копій за базовий період для належного відображення у обліку та звітності, розподіл зобов’язань між Сторонами по кадровому обліку, контактні дані та засоби комунікації між Сторонами, дані представників Замовника, уповноважених на комунікацію з Виконавцем та надання заявок про надання Послуг термін дії Угоди про приєднання.

3.3 Оформлення первинних документів та ведення оперативного обліку касових операцій за готівковими розрахунками Замовника здійснюється Замовником , якщо інше не погоджено Сторонами Угодою про приєднання відповідно до обраного Замовником пакету Послуг.

3.4 Згідно даних Правил Виконавець надає Замовнику Послуги протягом терміну дії Угоди про приєднання, укладеної Сторонами, за умови своєчасної оплати Замовником наданих Виконавцем Послуг згідно цих Правил та тарифу на обраний пакет Послуг.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги згідно Правил та пакетних тарифів, розміщених на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/pravyla-nadannya-posluh/ і/або тарифів на додаткові індивідуальні Послуги розміщених на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https:/zrobleno.com/poslugi/

4.2 Обов’язковою передумовою надання Послуг згідно обраного Замовником пакету Послуг є належна здача Замовником звітності за минулі звітні періоди по відповідному бюджетному зобов’язанню (крім новостворених суб’єктів господарювання в поточному місяці).

Якщо при укладанні Угоди про приєднання Замовник не зазначив протилежне, вважається, що бухгалтерський облік та звітність Замовника за попередні звітні періоди перебувають в належному стані відповідно до чинного законодавства України та є персональною сферою відповідальності Замовника Послуг.

4.3 За заявкою Замовника йому можуть надаватися додаткові послуги в сфері бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, фінансового планування, в тому числі послуги з відновлення бухгалтерської обліку та подачі до фіскальних органів, поза банківських установ належної звітності, надання додаткових консультацій, складання первинних документів, проектів угод тощо згідно тарифів, вказаних на Сайті за посиланням в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://zrobleno.com/poslugi/

4.3.1. В межах обраного пакету Замовник має право подати Виконавцю запити в кількості до 21 разів на місяць щодо виконання доручення в межах предмету Угоди, що не відображається в якості бухгалтерської операції в базі електронного бухгалтерського обліку. В разі перевищення вказаної кількості запитів, кожен наступний такий запит вважатиметься «бухгалтерською операцією», загальна кількість яких підлягає оплаті по результату данного місяця в рамках цінових пропозицій обраного Замовником тарифу згідно пакету послуг.
4.3.2. Кількість запитів, що зазначено в пункті 4.3.1, в рамках пакету послуг «Максимальний» не обмежується та додатково не тарифікується.
4.3.3. Будь-яке поточне спілкування без доручень виконання будь-яких дій не вважається запитом. Запит вважається запитом тільки за умови коректної постановки задачі згідно чат-боту у каналі viber/telegram в рамках пакету “Мінімальний” та “Середній”. В рамках пакету “Максимальний” запитом вважається письмова коректна та зрозуміла постановка задачі в довільній формі через канал viber/telegram.

4.4 Робочий час: Виконавець надає Замовнику Послуги з 9:00 по 18:00 з понеділка по п’ятницю в робочі (банківські) дні, якщо інше не погоджено Сторонами Угодою про приєднання відповідно до обраного Замовником пакету Послуг. Виключенням можуть бути “технічні дні” на стороні виконавця, про які виконавець зобов’язується повідомити замовника не пізніше, ніж за три робочих дні до настання такого “технічного дню” методом повідомлення у viber/telegram каналі. Заплановані “технічні дні” можуть відбуватися не частіше, ніж один раз на календарний місяць.
4.4.1. Підготовка платежів в клієнт-банку проводиться виконавцем протягом 4-х робочих годин після коректної постановки задачі Замовником в рамках робочого часу.
4.4.2. Час відповіді на запит Замовника за допомогою уніфікованих засобів комунікації, вказаних в Угоді про приєднання, становить 1 робоча година для пакету обслуговування “Максимальний”, та 4 робочі години в рамках пакету обслуговування “Мінімальний” та “Середній”
4.4.3. Час виготовлення типового первинного документу (рахунок на оплату, акт виконаних робіт) – до 4-х робочих годин, якщо виготовлення такого документу не потребує додаткових дій зі сторони Замовника або Виконавця
4.4.4.Час виготовлення будь-якого іншого первинного документу – до 3-х робочих днів включно, точна дата повідомляється Замовнику протягом 4 робочих годин.

4.5. Інформаційно-технічне забезпечення: Замовник протягом 7 календарних днів з моменту укладання Угоди про приєднання зобов’язується передати Виконавцю бази електронного бухгалтерського обліку в програмі 1 С , для Замовників – юридичних осіб – резервну копію бази M.E.Doc (або аналогічного програмного забезпечення для надання звітності в електронному вигляді), крім новостворених суб’єктів господарювання.
Замовник-юридична особа, що є новоствореним суб’єктом господарювання, що не має баз електронного бухгалтерського обліку та звітності за попередні періоди, зобов’язується протягом 14 календарних днів з моменту підписання Угоди про приєднання придбати ліцензію на програмне забезпечення M.E.Doc (або аналогічне Програмне забезпечення для подання звітності в електронному вигляді), отримати ключ електронно цифрового підпису для подачі податкової звітності та передати Виконавцю.
Замовник-фізична особа-підприємець зобов’язується отримати ключ електронно цифрового підпису для подачі податкової звітності, та передати його Виконавцю для виконання зобов’язань за цим Договором.

4.6. Обмін первинними бухгалтерськими документами та архівування: всі первинні бухгалтерські документи, які передаються замовником Виконавцю, повинні відповідати вимогам статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Правильність оформлення первинних документів, наданих Замовником, перевіряється Виконавцем для правильного відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку. В Угоді про приєднання Сторони визначають порядок архівування оригіналів первинних бухгалтерських документів.

4.6.1. Якщо архівування оригіналів документів покладається на Виконавця, Замовник за свій рахунок забезпечує передачу оригіналів документів представнику Виконавця, що відображають всі господарські операції за звітний місяць, в якому надаються Послуги (далі – “базовий місяць”) до 2-го числа місяця наступного за базовим.
4.6.2. Якщо архівування оригіналів документів покладається на Замовника, Замовник забезпечує передачу Виконавцю сканованих копій документів, або документів в електронному форматі (pdf, xlsx, xls), що відображають всі господарські операції за базовий місяць до 2-го числа місяця наступного за базовим. В такому разі Замовник несе персональну відповідальність за відповідність інформації копій документів їх оригіналам та коректність податкової звітності, поданої на основі таких копій.
4.6.3. Якщо ведення кадрового обліку та архівування кадрової документації покладається на Виконавця, Замовник зобов’язується надавати Виконавцю оригінали табелів обліку робочого часу і наказів, що стосуються трудових відносин по підприємству за базовий місяць не пізніше 2-го числа місяця, наступного за базовим.
4.6.4. У разі самостійного ведення Замовником кадрового обліку та архівування оригіналів кадрової документації, Замовник зобов’язується надавати Виконавцю копії табелів обліку робочого часу і наказів, що стосуються трудових відносин по підприємству за базовий місяць не пізніше 2-го числа місяця, наступного за базовим.

4.7 Організація виконання Замовником бюджетних зобов’язань:
4.7.1. Не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до закінчення строку сплати бюджетних зобов’язань Виконавець надсилає Замовнику нагадування про їх сплату із зазначенням реквізитів з офіційного сайту ДФСУ та сум необхідних платежів. Відправлення платежів здійснює Замовник. Виконавець не несе жодної відповідальності за недійсність чи неточність рахунків на які перераховуються відповідні платежі.
4.7.2. Не менше, ніж за 24 години до кінцевого терміну реєстрації податкових накладних Виконавець повідомляє Замовника про баланс електронного ПДВ-рахунку та можливість сплати даного бюджетного зобов’язання.

4.8 Комунікація між Сторонами.

4.8.1. Комунікація між Сторонами з поточного надання Послуг, надання Замовником Заявок на надання додаткових послуг здійснюється ВИКЛЮЧНО за допомогою уніфікованих засобів комунікації, вказаних Сторонами в Угоді про приєднання.
4.8.2. Усні консультації в межах предмету Правил надаються Замовнику за його попередньою заявкою не менше, ніж за 1 робочий день, за місцем знаходження Виконавця або в телефонному режимі та підлягають додатковій оплаті за кожну астрономічну годину згідно тарифів, вказаних на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/poslugi/
4.8.3. Замовник зобов’язується забезпечити вчасне ознайомлення з повідомленнями та документами, надісланими Виконавцем.
4.8.4. Комунікація між Замовником та Виконавцем в межах предмету Правил на пакеті послуг “Початковий” здійснюється за допомогою підключеного аккаунт-менеджера та/або бота від Виконавця. Якщо Замовник потребує консультації бухгалтера (одноразову або на постійній основі), дана послуга надається в офісі виконавця або в телефонному режимі в узгоджений час, оплачується як додаткова або надається на постійній основі в разі переходу на пакет «Середній» або вище.

4.9 Мова надання Послуг: на вибір клієнта – українська, російська або англійська мова. При обслуговуванні англійською мовою вартість послуг Виконавця збільшується на 50%.

4.10. Правила комунікаційної етики:
4.10.1. Під час комунікації Сторони зобов’язанні уникати, нецензурної лексики, підвищеного тону, крику, переходу на особистості, проявів агресії, погроз в будь-якій формі, дискримінації за будь-якими ознаками. Підвищеним тоном в письмовому вигляді вважається зловживання знаками оклику (більше одного знаку за звернення), звернення до Виконавця у довільній формі, та ті звернення що не стосуються постановки задач та не несуть робочого характеру в рамках пакету обслуговування.
4.10.2. Грубе порушення Замовником визначених під пунктом 4.10. угоди Правил комунікаційної етики є підставою для одностороннього розірвання Угоди з ініціативи Виконавця відразу після письмового попередження.
4.10.3. Замовник надає згоду на запис та зберігання всієї комунікації між Сторонами за даною Угодою та використання в якості доказу факту завдання моральної шкоди Виконавцю/його представникам.

4.11 Порядок введення документообігу.
4.11.1 Весь документообіг між Замовником та Виконавцем з 01 Жовтня 2019 року, відбувається в електронній формі за допомогою електронного сервісу «Вчасно» за наступним посиланням: https://vchasno.ua.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Належним чином надавати якісні Послуги у відповідності до чинного законодавства України та згідно Правил, вчасно готувати звітність та відправляти її замовнику на підпис для відправлення до контролюючих органів.
5.1.2 Не розголошувати конфіденційну інформацію Замовника, що стала відома Виконавцю в зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків згідно Правил.

5.2 Виконавець має право:
5.2.1. Вимагати від Замовника оплату згідно Правил.
5.2.2. Вимагати від Замовника належного оформлення документів відповідно до чинного законодавства України та вимагати заміни первинної документації, що повернута Виконавцем Замовнику як не належним чином оформлена.
5.2.3. Вимагати від Замовника додаткових документів або відомостей, від яких залежить якість і правильність надання послуг.
5.2.4. Припинити обслуговування Замовника/Бенефіціарів Послуг в разі несплати Замовником послуг Виконавця за поточний місяць до 5-го числа поточного місяця включно, за умови надання Виконавцем рахунку на оплату через Viber/Telegram канал до 3-го числа поточного місяця включно

5.3 Замовник зобов’язується:
5.3.1. Вчасно приймати Послуги та оплачувати Послуги Виконавця згідно Правил.
5.3.2. Своєчасно і в повному обсязі надавати Виконавцю всі дані і первинні документи, необхідні для надання послуг в оригіналах або, в передбачених Правилами випадках, належні їх копії.
5.3.3. Нести персональну фінансову відповідальність за об’єм, повноту та достовірність документів, достовірність і правдивість підписів уповноважених осіб на первинних документах, наданих Виконавцю для надання останнім Послуг передбачених цими Правилами.
5.3.4. Вчасно підписувати і ставити печатку на бухгалтерських та податкових звітах, підготовлених Виконавцем на підставі отриманої від Замовника інформації не пізніше наступного робочого дня з дати їх надання, якщо інше не узгоджено Сторонам Угодою про приєднання.
5.3.5. Оплатити розраховані Виконавцем суми податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету, фондів та інші організації в повному обсязі і в строки встановлені законодавством України, оплачувати електронні ключі-підписи, ліцензії на програмне забезпечення для надання звітності в електронному вигляді .
5.3.6. Не порушувати застереження про неконкуренцію, зазначене в п.1.7. Договору.
5.3.7. Своєчасно поповнювати електронний рахунок платника ПДВ та контролювати наявність коштів на електронному рахунку платника ПДВ.
5.3.8. Інформувати Виконавця про прийом нових працівників за один робочий день до дати, коли такі приступають до виконання своїх обов’язків, якщо кадровий облік за погодженням Сторін здійснюється Виконавець.
5.3.9. В разі зміни керівника Замовника-юридичної особи, або зміни адреси фізичної реєстрації Замовника-фізичної особи чи Замовника-юридичної особи інформувати Виконавця не менше, ніж за один робочий день до внесення відповідних змін до ЄДР. Протягом двох робочих днів з моменту призначення нового керівника забезпечити отримання новопризначеним керівником електронного цифрового підпису та передати Виконавцю сертифікат відкритого (публічного) ключа.
5.3.10. Відновити бухгалтерський облік (забезпечити його відновлення) за попередні періоди до моменту приєднання до даних Правил та надати Виконавцю належні копії електронних баз та первинних документів.

5.4 Замовник має право:
5.4.1. Вимагати надання інформації про поточний стан і терміни надання Послуг.
5.4.2. Вимагати від Виконавця якісного надання Послуг згідно Правил.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг Виконавця становить абонентська плата за визначений Сторонами обсяг надання Послуг на підставі обраного Замовником пакету Послуг, вказаного на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/poslugi/ та нараховується щомісячно з моменту підписання Сторонами Угоди про приєднання до Договору та вартість наданих додаткових Послуг, визначена згідно п. 4.3. Правил .
Неналежне виконання Замовником своїх обов’язків по наданню Виконавцю необхідної інформації, первинної документації (їх копій), електронних баз бухгалтерського обліку, доступу до кабінету платника податків тощо не звільняє Замовника від обов’язку сплачувати Виконавцю абонентську плату згідно Правил.

6.2. До 3-го числа поточного місяця Виконавець направляє Замовнику за допомогою уніфікованих засобів комунікації, вказаних в Угоді про приєднання, рахунок-фактуру про сплату абонентської плати за Послуги згідно обраного Замовником пакету Послуг та фактичного обсягу фінансових операцій за позаминулий місяць. Рахунок вважається прийнятим Замовником в момент його відправлення Виконавцем, що підтверджується протоколами поштових регістрів, скріншотами електронних повідомлень за вказаними в Угоді про приєднання уніфікованими засобами комунікації.

6.3. Якщо укладання Угоди про приєднання мало місце до 20-го числа базового місяця, а кількість операцій становила більше 5-ти, Замовник оплачує Послуги Виконавця протягом базового місяця згідно Правил. Не сплата в такому випадку рахунку Виконавця більше 3 днів з моменту його надсилання Замовнику є підставою для припинення надання Послуг без застосування до Виконавця будь-яких фінансових санкцій.

6.4. Якщо укладання Угоди про приєднання мало місце після 20-го числа базового місяця, а кількість операцій становила менше 5-ти, Замовник оплачує Послуги Виконавця на початку наступного місяця згідно Правил.

6.5. Замовник оплачує рахунок Виконавця протягом 5-ти днів після його отримання (на наступний день після його фактичного відправлення Замовнику), але не пізніше 5-го числа місяця в якому був виставлений рахунок, крім випадку приєднання до Правил після 1-го числа. В разі просрочки Замовника по оплаті Послуг Виконавця до 10-го числа поточного місяця вартість Послуг Виконавця збільшується на 10% від суми рахунку, до 20-го числа – на 25% від суми рахунку.

6.6. У разі несплати Замовником наданих Виконавцем Послуг до 5-го числа поточного місяця включно, Виконавець має право повністю припинити надання Послуг Замовнику та має право вимагати оплати Замовником Послуг згідно Правил. При цьому Виконавець не несе будь якої фінансової відповідальності перед Замовником та не сплачує будь яких штрафних санкцій. Відновлення надання послуг Виконавцем відбувається не раніше, ніж через 24 години після зарахування оплати згідно виставленого рахунку на банківський рахунок Виконавця.
6.6.1. При зміні обсягів або вартості Послуг, а також при збільшенні обсягів господарських операцій Замовника, що підлягають відображенню в бухгалтерському та податковому обліку вартість Послуг Виконавця підлягає пропорційні зміні відповідно до діючих тарифів, опублікованих на Сайті за постійним посиланням в мережі Інтернет https://zrobleno.com/poslugi/ та не потребує окремого письмового узгодження Сторонами.
6.6.2. В разі встановлення на Сайті нових тарифів на Послуги Виконавець повідомляє про це Замовника не менше, ніж за 15 календарних днів до застосування нових тарифів, у вказаний в Правилах спосіб. В разі незгоди з новими тарифами, Замовник має право відмовитись від даного Договору, попередивши про це Виконавця не менше, ніж за 10 днів з моменту отримання повідомлення про застосування нових тарифів на Послуги, за умови оплати Замовником фактично наданого Виконавцем обсягу послуг до моменту розірвання договірних відносин.

6.7. Виконавець вважається таким, що надав, а Замовник прийняв відповідний обсяг Послуг належної якості, за умови відсутності претензій від Замовника та оплати Послуг у відповідному періоді. На вимогу Замовника Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках. Замовник зобов’язаний підписати Акт і повернути Виконавцю екземпляр Виконавця не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання Акту від Виконавця. У разі не підписання Виконавцем Акту або ненадання мотивованої письмової відмови від підписання Акту протягом визначеного Правилами , Акт вважається підписаним, а послуги, перелік яких зазначений у такому Акті, наданими належним чином Виконавцем і в повному обсязі прийнятими Замовником.

6.8. Валютою платежу є українська гривня.
6.9. Банківська комісія не входить у вартість Послуг і оплачується Замовником додатково.
6.10. Замовник вважається таким, що сплатив Послуги Виконавця в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
6.11.Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в обсязі, вартості та чітко за платіжними реквізитами вказаними в рахунку-фактурі про сплату абонентської плати за відповідний базовий місяць, вказуючи в призначенні платежу номер рахунку, направленого Виконавцем.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1 Виконавець зобов’язується усунути виявлені недоліки Послуг (в разі їх наявності). В протилежному випадку Замовник має право звернутись з вимогою про відшкодування прямих збитків, які виникли через накладення штрафних санкцій, але не більше, ніж у сумі загальної вартості оплачених Замовником Послуг за три календарні місяці.

7.2 В разі невідповідності результату Послуг якості та об’єму, заявлених на Сайті, Замовник має право протягом 90 календарних днів з моменту надання Послуги, за допомогою уніфікованих засобів комунікації звернутися до Виконавця з обґрунтованою письмовою претензією про усунення виявлених недоліків. Претензії, подані з перевищенням зазначеного терміну, Виконавцем не розглядаються. Претензії Замовника, що виникли в результаті дій / бездіяльності Замовника, порушення ним Правил Виконавця і передбачених цими Правилами зобов’язань вважаються необґрунтованими і задоволенню не підлягають.

7.3 Виконавець зобов’язується розглянути претензію Замовника і протягом 3-х днів за допомогою уніфікованих засобів комунікації відправити Замовнику результат її розгляду і пропозиції врегулювання ситуації.

7.4 Не підлягають відшкодуванню упущена вигода, моральна шкода.

7.5 Всі суперечки і розбіжності Сторін вирішуються шляхом переговорів, застосування досудового претензійного порядку врегулювання спору є обов’язковим.

7.6 Матеріальним правом Угоди є право України.

7.7 У разі якщо рішення спору неможливо шляхом переговорів спір передається до суду за місцем провадження господарської діяльності Виконавця.

7.8 Витрати з юридичного супроводу судового процесу несе кожна зі Сторін самостійно без права на відшкодування.

7.9 Мова судового розгляду – українська.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно даних Правил Сторони несуть відповідальність виключно в межах Договору.

8.2 Угода про приєднання може бути розірвана за ініціативи Виконавця у разі ненадходження оплати згідно Правил.

8.3 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань згідно Правил, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.4 Замовник несе відповідальність за:
8.4.1. Своєчасність зміст, достовірність, повноту, належне оформлення та надання Виконавцю первинних документів і будь-якої іншої інформації, необхідної для надання Послуг за цими Правилами .
8.4.2. Прийняття управлінських рішень щодо питань, які мають вплив на бухгалтерський облік, оподаткування Замовника і з питань, які стосуються предмета надання Послуг.
8.4.3. Порушення застереження про неконкурентність шляхом сплати Виконавцю штрафу в розмірі вартості 5 останніх місяців наданих Послуг за кожен виявлений випадок.

8.5. Виконавець несе відповідальність за:
8.5.1. Зберігання первинних документів, наданих Замовником, у разі надання Замовником реєстру таких документів та наявності в реєстрі підписів обох Сторін.
8.5.2. Правильність і своєчасність ведення бухгалтерського і податкового обліку тільки у випадку своєчасного надання Замовником необхідних для такого ведення в повному обсязі оригіналів документів та/або належних їх копій.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за несвоєчасність, недостовірність та неповноту інформації, наданої Замовником Виконавцю, а також викликані цим наслідки.
8.7. Виконавець несе майнову відповідальність за неякісно наданні чи/або не надані Послуги, внаслідок чого Замовник зазнав збитків у вигляді сплачених штрафних санкцій, нарахованих контролюючими органами. Компенсації підлягають прямі збитки, за умови їх документального підтвердження, але в розмірі не більше сумарної вартості Послуг Виконавця, оплачених Замовником за три календарних місяці.
При наданні Послуг Виконавець не несе відповідальність за сплату штрафних санкцій, накладених податковими та іншими контролюючими органами, викликані змінами в законодавстві, змінами у тлумаченні або практику застосування нормативних актів, що відбулися після надання послуг. Виконавець не відповідає за наслідки адміністративних правопорушень, скоєних Замовником або його керівниками/ посадовими/ службовим особами.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за претензіями третіх осіб до Замовника, пов’язані з веденням господарської діяльності. Виконавець не несе відповідальності за адміністративні та інші правопорушення Замовника або його керівників/посадових/службових осіб.
8.9. Сторони несуть відповідальність за дійсну шкоду, заподіяну іншій Стороні внаслідок діяльності або бездіяльності їх працівників згідно Правил.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Сторони не несуть відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов’язань згідно Правил , якщо таке невиконання спричиняється обставинами Форс-Мажору.

9.2 В рамках Правил Форс-Мажор означає обставини, які лежать поза межами можливого контролю Сторін, які виникли після дати підписання Сторонами Угоди про приєднання і які істотно та негативно впливають на спроможність Сторін виконувати свої зобов’язання, що передбачені даними Правилами у тому числі: пожежу, повінь, екстремальні погодні умови, повстання, заворушення, ембарго, землетрус або інші стихійні лиха, війну або військові дії будь-якого характеру, терористичні дії, проведення антитерористичних заходів, введення надзвичайного часу, дії або вимоги державних органів влади, зміни в законодавстві, непрацездатність серверу ДФС.

9.3 Не пізніше, ніж через 5 днів після настання такої події, Сторона, яка заявляє про свою неспроможність виконувати свої зобов’язання через таку подію, повинна письмово проінформувати іншу Сторону про таку подію та про очікувану тривалість такої події. Сторона, яка зазнає впливу обставин Форс-Мажору, докладає всіх зусиль для усунення таких обставин та виконання тих обов’язків за цим Договором, яким перешкоджали обставини Форс-Мажору, або які були унеможливлені такими обставинами Форс-Мажору. Усі Сторони зобов’язані виконувати свої обов’язки, на які не впливають обставини Форс-Мажору.

9.4 У разі, якщо обставини Форс-Мажору (або їхні наслідки) продовжують діяти протягом періоду, що перевищує 1 місяць, Сторони погоджуються на припинення Договору.

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони зобов’язуються тримати в таємниці конфіденційну інформацію, під якою розуміється зміст Угоди про приєднання, отримані та підготовлені в межах Правил документи, отримана фінансова, управлінська інформація та інші дані, що надаються кожною із Сторін одна одній згідно Правил, не відкривати і не розголошувати в загальному чи частково цю інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
10.2. Передача інформації третім особам, публікація або інше розголошення такої інформації протягом строку дії цього та впродовж 3-х років після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди Сторін, незалежно від причин розірвання договірних відносин за цими Правилами.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Прийняттям оферти (акцептом Правил) шляхом здійснення Замовником дій, вказаних в розділі 2 цих Правил , Замовник підтверджує, що з умовами Правил у повністю їх розуміє, приймає та вважає розумними та прийнятними.
11.2. Правила набувають чинності з дати їх підписання та публікація на Сайті Виконавця та діють для Замовника протягом терміну, вказаного в Угоді про приєднання, укладеній Сторонами.
11.3. Сторони усвідомлюють, що Виконавець має право в односторонньому порядку змінити умови даних Правил шляхом публікації на Сайті їх нової редакції. Замовник зобов’язується своєчасно ознайомлюватися з новою редакцією Правил, в т.ч., тарифами на Послуги.

12 .ПРАВИЛА ЗАТВЕРДЖЕНО:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЕРВІС “ЗРОБЛЕНО” в особі Директора Семенова Владислава Михайловича, який діє на підставі Статуту 20 липня 2021 року.